Returns

*สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย

“คืนสินค้าภายใน 7 วัน" หรือ " คืนสินค้าภายใน 14 วัน"

สามารถติดต่อขอคืนสินค้าไดที่ PAASHOP_ONLINE@HOTMAIL.COM

หรือ โทร 0849124455